1. 古诗词大全

唐代诗词作品

共收录了40376首唐代诗词
 • 作者:李白 朝代:唐代

  巴水急如箭,巴船去若飞。 十月三千里,郎行几岁归?

  bā shuǐ jí rú jiàn ,bā chuán qù ruò fēi 。 shí yuè sān qiān lǐ ,láng háng jǐ suì guī ?

 • 作者:李白 朝代:唐代

  青天有月来几时?我今停杯一问之。 人攀明月不可得,月行却与人相随。 皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。 但见宵从海上来,宁知晓向云间没。 白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻? 今人不见古时月,今月曾经照古人。 古人今人若流水,共看明月皆如此。 唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

  qīng tiān yǒu yuè lái jǐ shí ?wǒ jīn tíng bēi yī wèn zhī 。 rén pān míng yuè bú kě dé ,yuè háng què yǔ rén xiàng suí 。 jiǎo rú fēi jìng lín dān què ,lǜ yān miè jìn qīng huī fā 。 dàn jiàn xiāo cóng hǎi shàng lái ,níng zhī xiǎo xiàng yún jiān méi 。 bái tù dǎo yào qiū fù chūn ,cháng é gū qī yǔ shuí lín ? jīn rén bú jiàn gǔ shí yuè ,jīn yuè céng jīng zhào gǔ rén 。 gǔ rén jīn rén ruò liú shuǐ ,gòng kàn míng yuè jiē rú cǐ 。 wéi yuàn dāng gē duì jiǔ shí ,yuè guāng zhǎng zhào jīn zūn lǐ 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  送君灞陵亭,灞水流浩浩。 上有无花之古树,下有伤心之春草。 我向秦人问路岐,云是王粲南登之古道。 古道连绵走西京,紫阙落日浮云生。 正当今夕断肠处,骊歌愁绝不忍听。

  sòng jun1 bà líng tíng ,bà shuǐ liú hào hào 。 shàng yǒu wú huā zhī gǔ shù ,xià yǒu shāng xīn zhī chūn cǎo 。 wǒ xiàng qín rén wèn lù qí ,yún shì wáng càn nán dēng zhī gǔ dào 。 gǔ dào lián mián zǒu xī jīng ,zǐ què luò rì fú yún shēng 。 zhèng dāng jīn xī duàn cháng chù ,lí gē chóu jué bú rěn tīng 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

  孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

  gù rén xī cí huáng hè lóu ,yān huā sān yuè xià yáng zhōu 。

  gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn ,wéi jiàn zhǎng jiāng tiān jì liú 。

  写景写水长江地名离别送别友情小学古诗唐诗三百首
 • 作者:李白 朝代:唐代

  君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹邱生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,千金裘。 呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

  jun1 bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi bú fù huí 。 jun1 bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fā ,cháo rú qīng sī mù chéng xuě 。 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái fù lái 。 pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè ,huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。 cén fū zǐ ,dān qiū shēng ,jiāng jìn jiǔ ,bēi mò tíng 。 yǔ jun1 gē yī qǔ ,qǐng jun1 wéi wǒ qīng ěr tīng 。 zhōng gǔ zhuàn yù bú zú guì ,dàn yuàn zhǎng zuì bú yuàn xǐng 。 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。 chén wáng xī shí yàn píng lè ,dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。 zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián ,jìng xū gū qǔ duì jun1 zhuó 。 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qiú 。 hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 。

  乐府唐诗三百首咏物抒情哲理宴饮
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿。 忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。 昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。 辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。 翻身向天仰射云,一箭正坠双飞翼。 明眸皓齿今何在,血污游魂归不得。 清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。 人生有情泪沾臆,江草江花岂终极。 黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。

  shǎo líng yě lǎo tūn shēng kū ,chūn rì qián háng qǔ jiāng qǔ 。 jiāng tóu gōng diàn suǒ qiān mén ,xì liǔ xīn pú wéi shuí lǜ 。 yì xī ní jīng xià nán yuàn ,yuàn zhōng wàn wù shēng yán sè 。 zhāo yáng diàn lǐ dì yī rén ,tóng niǎn suí jun1 shì jun1 cè 。 niǎn qián cái rén dài gōng jiàn ,bái mǎ jiáo niè huáng jīn lè 。 fān shēn xiàng tiān yǎng shè yún ,yī jiàn zhèng zhuì shuāng fēi yì 。 míng móu hào chǐ jīn hé zài ,xuè wū yóu hún guī bú dé 。 qīng wèi dōng liú jiàn gé shēn ,qù zhù bǐ cǐ wú xiāo xī 。 rén shēng yǒu qíng lèi zhān yì ,jiāng cǎo jiāng huā qǐ zhōng jí 。 huáng hūn hú qí chén mǎn chéng ,yù wǎng chéng nán wàng chéng běi 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  长安城头头白乌,夜飞延秋门上呼。 又向人家啄大屋,屋底达宫走避胡。 金鞭断折九马死,骨肉不得同驰驱。 腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅。 问之不肯道姓名,但道困苦乞为奴。 已经百日窜荆棘,身上无有完肌肤。 高帝子孙尽隆准,龙种自与常人殊。 豺狼在邑龙在野,王孙善保千金躯。 不敢长语临郊衢,且为王孙立斯须。 昨夜东风吹血腥,东来橐驼满旧都。 朔方健儿好身手,昔何勇锐今何愚。 窃闻天子已传位,圣德北服南单于。 花门剺面请雪耻,慎勿出口他人狙。 哀哉王孙慎勿疏,五陵佳气无时无。

  zhǎng ān chéng tóu tóu bái wū ,yè fēi yán qiū mén shàng hū 。 yòu xiàng rén jiā zhuó dà wū ,wū dǐ dá gōng zǒu bì hú 。 jīn biān duàn shé jiǔ mǎ sǐ ,gǔ ròu bú dé tóng chí qū 。 yāo xià bǎo jué qīng shān hú ,kě lián wáng sūn qì lù yú 。 wèn zhī bú kěn dào xìng míng ,dàn dào kùn kǔ qǐ wéi nú 。 yǐ jīng bǎi rì cuàn jīng jí ,shēn shàng wú yǒu wán jī fū 。 gāo dì zǐ sūn jìn lóng zhǔn ,lóng zhǒng zì yǔ cháng rén shū 。 chái láng zài yì lóng zài yě ,wáng sūn shàn bǎo qiān jīn qū 。 bú gǎn zhǎng yǔ lín jiāo qú ,qiě wéi wáng sūn lì sī xū 。 zuó yè dōng fēng chuī xuè xīng ,dōng lái tuó tuó mǎn jiù dōu 。 shuò fāng jiàn ér hǎo shēn shǒu ,xī hé yǒng ruì jīn hé yú 。 qiè wén tiān zǐ yǐ chuán wèi ,shèng dé běi fú nán dān yú 。 huā mén lí miàn qǐng xuě chǐ ,shèn wù chū kǒu tā rén jū 。 āi zāi wáng sūn shèn wù shū ,wǔ líng jiā qì wú shí wú 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  功盖三分国,名成八阵图。 江流石不转,遗恨失吞吴。

  gōng gài sān fèn guó ,míng chéng bā zhèn tú 。 jiāng liú shí bú zhuǎn ,yí hèn shī tūn wú 。

  唐诗三百首怀古写人哲理
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  他乡复行役,驻马别孤坟。 近泪无干土,低空有断云。 对棋陪谢傅,把剑觅徐君。 唯见林花落,莺啼送客闻。

  tā xiāng fù háng yì ,zhù mǎ bié gū fén 。 jìn lèi wú gàn tǔ ,dī kōng yǒu duàn yún 。 duì qí péi xiè fù ,bǎ jiàn mì xú jun1 。 wéi jiàn lín huā luò ,yīng tí sòng kè wén 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。 爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。 牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。 道旁过者问行人,行人但云点行频。 或从十五北防河,便至四十西营田。 去时里正与裹头,归来头白还戍边。 边庭流血成海水,武皇开边意未已。 君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。 纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。 况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。 长者虽有问,役夫敢申恨。 且如今年冬,未休关西卒。 县官急索租,租税从何出。 信知生男恶,反是生女好。 生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。 君不见,青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

  chē lín lín ,mǎ xiāo xiāo ,háng rén gōng jiàn gè zài yāo 。 yé niáng qī zǐ zǒu xiàng sòng ,chén āi bú jiàn xián yáng qiáo 。 qiān yī dùn zú lán dào kū ,kū shēng zhí shàng gàn yún xiāo 。 dào páng guò zhě wèn háng rén ,háng rén dàn yún diǎn háng pín 。 huò cóng shí wǔ běi fáng hé ,biàn zhì sì shí xī yíng tián 。 qù shí lǐ zhèng yǔ guǒ tóu ,guī lái tóu bái hái shù biān 。 biān tíng liú xuè chéng hǎi shuǐ ,wǔ huáng kāi biān yì wèi yǐ 。 jun1 bú wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu ,qiān cūn wàn luò shēng jīng qǐ 。 zòng yǒu jiàn fù bǎ chú lí ,hé shēng lǒng mǔ wú dōng xī 。 kuàng fù qín bīng nài kǔ zhàn ,bèi qū bú yì quǎn yǔ jī 。 zhǎng zhě suī yǒu wèn ,yì fū gǎn shēn hèn 。 qiě rú jīn nián dōng ,wèi xiū guān xī zú 。 xiàn guān jí suǒ zū ,zū shuì cóng hé chū 。 xìn zhī shēng nán è ,fǎn shì shēng nǚ hǎo 。 shēng nǚ yóu dé jià bǐ lín ,shēng nán mái méi suí bǎi cǎo 。 jun1 bú jiàn ,qīng hǎi tóu ,gǔ lái bái gǔ wú rén shōu 。 xīn guǐ fán yuān jiù guǐ kū ,tiān yīn yǔ shī shēng jiū jiū 。

  唐诗三百首叙事战争忧国忧民
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  四郊未宁静,垂老不得安。 子孙阵亡尽,焉用身独完? 投杖出门去,同行为辛酸。 幸有牙齿存,所悲骨髓乾。 男儿既介胄,长揖别上官。 老妻卧路啼,岁暮衣裳单。 孰知是死别?且复伤其寒。 此去必不归,还闻劝加餐。 土门壁甚坚,杏园度亦难。 势异邺城下,纵死时犹宽。 人生有离合,岂择衰盛端。 忆昔少壮日,迟回竟长叹。 万国尽征戍,烽火被冈峦。 积尸草木腥,流血川原丹。 何乡为乐土?安敢尚盘桓? 弃绝蓬室居,塌然摧肺肝。

  sì jiāo wèi níng jìng ,chuí lǎo bú dé ān 。 zǐ sūn zhèn wáng jìn ,yān yòng shēn dú wán ? tóu zhàng chū mén qù ,tóng háng wéi xīn suān 。 xìng yǒu yá chǐ cún ,suǒ bēi gǔ suǐ qián 。 nán ér jì jiè zhòu ,zhǎng yī bié shàng guān 。 lǎo qī wò lù tí ,suì mù yī shang dān 。 shú zhī shì sǐ bié ?qiě fù shāng qí hán 。 cǐ qù bì bú guī ,hái wén quàn jiā cān 。 tǔ mén bì shèn jiān ,xìng yuán dù yì nán 。 shì yì yè chéng xià ,zòng sǐ shí yóu kuān 。 rén shēng yǒu lí hé ,qǐ zé shuāi shèng duān 。 yì xī shǎo zhuàng rì ,chí huí jìng zhǎng tàn 。 wàn guó jìn zhēng shù ,fēng huǒ bèi gāng luán 。 jī shī cǎo mù xīng ,liú xuè chuān yuán dān 。 hé xiāng wéi lè tǔ ?ān gǎn shàng pán huán ? qì jué péng shì jū ,tā rán cuī fèi gān 。

  叙事战争惜别
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  白也诗无敌,飘然思不群。 清新庾开府,俊逸鲍参军。 渭北春天树,江东日暮云。 何时一樽酒,重与细论文。

  bái yě shī wú dí ,piāo rán sī bú qún 。 qīng xīn yǔ kāi fǔ ,jun4 yì bào cān jun1 。 wèi běi chūn tiān shù ,jiāng dōng rì mù yún 。 hé shí yī zūn jiǔ ,zhòng yǔ xì lùn wén 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  花隐掖垣暮,啾啾栖鸟过。 星临万户动,月傍九霄多。 不寝听金钥,因风想玉珂。 明朝有封事,数问夜如何。

  huā yǐn yè yuán mù ,jiū jiū qī niǎo guò 。 xīng lín wàn hù dòng ,yuè bàng jiǔ xiāo duō 。 bú qǐn tīng jīn yào ,yīn fēng xiǎng yù kē 。 míng cháo yǒu fēng shì ,shù wèn yè rú hé 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  国破山河在,城春草木深。 

  感时花溅泪,恨别鸟惊心。

  烽火连三月,家书抵万金。

  白头搔更短,浑欲不胜簪。

  guó pò shān hé zài ,chéng chūn cǎo mù shēn 。 

  gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。

  fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū dǐ wàn jīn 。

  bái tóu sāo gèng duǎn ,hún yù bú shèng zān 。

  写鸟爱国思乡战争忧国忧民初中古诗唐诗三百首
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  好雨知时节,[1]当春乃发生。[2] 随风潜入夜,[3]润物细无声。[4] 野径云俱黑,[5]江船火独明。[6] 晓看红湿处,[7]花重锦官城。[8]

  hǎo yǔ zhī shí jiē ,[1]dāng chūn nǎi fā shēng 。[2] suí fēng qián rù yè ,[3]rùn wù xì wú shēng 。[4] yě jìng yún jù hēi ,[5]jiāng chuán huǒ dú míng 。[6] xiǎo kàn hóng shī chù ,[7]huā zhòng jǐn guān chéng 。[8]

  小学古诗春天咏物写雨喜悦