1. 古诗词大全

元代诗词作品

共收录了1485首元代诗词
 • 作者:马致远 朝代:元代

  枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

  夕阳西下,断肠人在天涯。

  kū téng lǎo shù hūn yā ,xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā ,gǔ dào xī fēng shòu mǎ 。

  xī yáng xī xià ,duàn cháng rén zài tiān yá 。

  秋天初中古诗悲秋羁旅
 • 作者:马致远 朝代:元代

  【越调·小桃红】 春 画堂春暖绣帏重,[1] 宝篆香微动。[2] 此外虚名要何用? 醉乡中, 东风唤醒梨花梦。[3] 主人爱客,寻常迎送, 鹦鹉在金笼。

  【yuè diào ·xiǎo táo hóng 】 chūn huà táng chūn nuǎn xiù wéi zhòng ,[1] bǎo zhuàn xiāng wēi dòng 。[2] cǐ wài xū míng yào hé yòng ? zuì xiāng zhōng , dōng fēng huàn xǐng lí huā mèng 。[3] zhǔ rén ài kè ,xún cháng yíng sòng , yīng wǔ zài jīn lóng 。

 • 作者:马致远 朝代:元代

  【双调·夜行船】 秋思 百岁光阴一梦蝶,[1]重回首往事堪嗟。今日春来,明朝花谢。急罚盏夜阑灯灭。 [乔木查]想秦宫汉阙,都做了衰草牛羊野。不恁么渔樵没话说。[2]纵荒坟横断碑,不辨龙蛇。[3] [庆宣和]投至狐踪与兔穴,多少豪杰。鼎足虽坚半腰里折,[4]魏耶?晋耶? [落梅风]天教你富,莫太奢。没多时好天良夜,富家儿更做道你心似铁,争辜负了锦堂风月。[5] [风入松]眼前红日又西斜,疾似下坡车。不争镜里添白雪,[6]上床与鞋履相别。[7]莫笑鸠巢计拙,葫芦提一向装呆。鸠巢计拙:传说斑鸠不善筑巢,借喜鹊巢产卵。 [拨不断]利名竭,是非绝。红尘不向门前惹,绿树偏宜屋角遮,青山正补墙头缺;更那堪竹篱茅舍。 [离亭宴煞]蛩吟罢一觉才宁贴,[8]鸡鸣时万事无休歇。何年是彻?[9]看密匝匝蚁排兵,乱纷纷蜂酿蜜,急攘攘蝇争血。裴公绿野堂,[10]陶令白莲社。[11]爱秋来时那些:和露摘黄花,带霜烹紫蟹,煮酒烧红叶。想人生有限杯,浑几个重阳节?[12]人问我顽童记者:[13]便北海探吾来,[14]道东篱醉了也。

  【shuāng diào ·yè háng chuán 】 qiū sī bǎi suì guāng yīn yī mèng dié ,[1]zhòng huí shǒu wǎng shì kān jiē 。jīn rì chūn lái ,míng cháo huā xiè 。jí fá zhǎn yè lán dēng miè 。 [qiáo mù chá ]xiǎng qín gōng hàn què ,dōu zuò le shuāi cǎo niú yáng yě 。bú nín me yú qiáo méi huà shuō 。[2]zòng huāng fén héng duàn bēi ,bú biàn lóng shé 。[3] [qìng xuān hé ]tóu zhì hú zōng yǔ tù xué ,duō shǎo háo jié 。dǐng zú suī jiān bàn yāo lǐ shé ,[4]wèi yē ?jìn yē ? [luò méi fēng ]tiān jiāo nǐ fù ,mò tài shē 。méi duō shí hǎo tiān liáng yè ,fù jiā ér gèng zuò dào nǐ xīn sì tiě ,zhēng gū fù le jǐn táng fēng yuè 。[5] [fēng rù sōng ]yǎn qián hóng rì yòu xī xié ,jí sì xià pō chē 。bú zhēng jìng lǐ tiān bái xuě ,[6]shàng chuáng yǔ xié lǚ xiàng bié 。[7]mò xiào jiū cháo jì zhuō ,hú lú tí yī xiàng zhuāng dāi 。jiū cháo jì zhuō :chuán shuō bān jiū bú shàn zhù cháo ,jiè xǐ què cháo chǎn luǎn 。 [bō bú duàn ]lì míng jié ,shì fēi jué 。hóng chén bú xiàng mén qián rě ,lǜ shù piān yí wū jiǎo zhē ,qīng shān zhèng bǔ qiáng tóu quē ;gèng nà kān zhú lí máo shě 。 [lí tíng yàn shà ]qióng yín bà yī jiào cái níng tiē ,[8]jī míng shí wàn shì wú xiū xiē 。hé nián shì chè ?[9]kàn mì zā zā yǐ pái bīng ,luàn fēn fēn fēng niàng mì ,jí rǎng rǎng yíng zhēng xuè 。péi gōng lǜ yě táng ,[10]táo lìng bái lián shè 。[11]ài qiū lái shí nà xiē :hé lù zhāi huáng huā ,dài shuāng pēng zǐ xiè ,zhǔ jiǔ shāo hóng yè 。xiǎng rén shēng yǒu xiàn bēi ,hún jǐ gè zhòng yáng jiē ?[12]rén wèn wǒ wán tóng jì zhě :[13]biàn běi hǎi tàn wú lái ,[14]dào dōng lí zuì le yě 。

 • 作者:马致远 朝代:元代

  【南吕·四块玉】 紫芝路 雁北飞,人北望, 抛闪煞明妃也汉君王。 小单于把盏呀刺刺唱。 青草畔有收酪牛, 黑河边有扇尾羊, 他只是思故乡。

  【nán lǚ ·sì kuài yù 】 zǐ zhī lù yàn běi fēi ,rén běi wàng , pāo shǎn shà míng fēi yě hàn jun1 wáng 。 xiǎo dān yú bǎ zhǎn ya cì cì chàng 。 qīng cǎo pàn yǒu shōu lào niú , hēi hé biān yǒu shàn wěi yáng , tā zhī shì sī gù xiāng 。

 • 作者:邓玉宾 朝代:元代

  【正宫·叨叨令】 道情 一个空皮囊包裹着千重气,[1] 一个干骷髅顶戴着十分罪。[2] 为儿女使尽了拖刀计,[3] 为家私费尽了担山力。[4] 你省的也么哥,你省的也么哥,[5] 这一个长生道理何人会?[6]

  【zhèng gōng ·dāo dāo lìng 】 dào qíng yī gè kōng pí náng bāo guǒ zhe qiān zhòng qì ,[1] yī gè gàn kū lóu dǐng dài zhe shí fèn zuì 。[2] wéi ér nǚ shǐ jìn le tuō dāo jì ,[3] wéi jiā sī fèi jìn le dān shān lì 。[4] nǐ shěng de yě me gē ,nǐ shěng de yě me gē ,[5] zhè yī gè zhǎng shēng dào lǐ hé rén huì ?[6]

 • 作者:曹德 朝代:元代

  【三棒鼓声频】[1] 题渊明醉归图 先生醉也,童子扶者。[2] 有诗便写,无酒重赊, 山声野调欲唱些,俗事休说。[3] 问青天借得松间月,陪伴今夜。 长安此时春梦热,多少豪杰, 明朝镜中头似雪,乌帽难遮。 星般大县儿难弃舍,晚入庐山社。[4] 比及眉未攒,腰已折,[5] 迟了也去官陶靖节![6]

  【sān bàng gǔ shēng pín 】[1] tí yuān míng zuì guī tú xiān shēng zuì yě ,tóng zǐ fú zhě 。[2] yǒu shī biàn xiě ,wú jiǔ zhòng shē , shān shēng yě diào yù chàng xiē ,sú shì xiū shuō 。[3] wèn qīng tiān jiè dé sōng jiān yuè ,péi bàn jīn yè 。 zhǎng ān cǐ shí chūn mèng rè ,duō shǎo háo jié , míng cháo jìng zhōng tóu sì xuě ,wū mào nán zhē 。 xīng bān dà xiàn ér nán qì shě ,wǎn rù lú shān shè 。[4] bǐ jí méi wèi zǎn ,yāo yǐ shé ,[5] chí le yě qù guān táo jìng jiē ![6]

 • 作者:曹德 朝代:元代

  【中吕·喜春来】 和则明韵二首 春来南国花如绣,[1] 雨过西湖水似油。[2] 小瀛洲外小红楼,[3] 人病酒,料自下帘钩。[4]

  【zhōng lǚ ·xǐ chūn lái 】 hé zé míng yùn èr shǒu chūn lái nán guó huā rú xiù ,[1] yǔ guò xī hú shuǐ sì yóu 。[2] xiǎo yíng zhōu wài xiǎo hóng lóu ,[3] rén bìng jiǔ ,liào zì xià lián gōu 。[4]

 • 作者:曹德 朝代:元代

  【中吕·喜春来】 和则明韵二首 春云巧似山翁帽, 古柳横为独木桥。 风微尘软落红飘, 沙岸好,草色上罗袍。

  【zhōng lǚ ·xǐ chūn lái 】 hé zé míng yùn èr shǒu chūn yún qiǎo sì shān wēng mào , gǔ liǔ héng wéi dú mù qiáo 。 fēng wēi chén ruǎn luò hóng piāo , shā àn hǎo ,cǎo sè shàng luó páo 。

 • 作者:曹德 朝代:元代

  【双调·折桂令】 自述 淡生涯却不多争,[1]卖药修琴,[2]负笈担簦。 雪岭樵柯,烟村牧笛,月渡渔罾。 究生死干忙煞老僧,学飞升空老了先生。 我腹膨脝,[3]我貌狰狞,我发鬅鬙。[4] 除了衔杯,百拙无能。

  【shuāng diào ·shé guì lìng 】 zì shù dàn shēng yá què bú duō zhēng ,[1]mài yào xiū qín ,[2]fù jí dān dēng 。 xuě lǐng qiáo kē ,yān cūn mù dí ,yuè dù yú zēng 。 jiū shēng sǐ gàn máng shà lǎo sēng ,xué fēi shēng kōng lǎo le xiān shēng 。 wǒ fù péng hēng ,[3]wǒ mào zhēng níng ,wǒ fā péng sēng 。[4] chú le xián bēi ,bǎi zhuō wú néng 。

 • 作者:白朴 朝代:元代

  沉醉东风·渔夫

  黄芦岸白蘋渡口,绿杨堤红蓼滩头。

  虽无刎颈交,却有忘机友,点秋江白鹭沙鸥。 

  傲钉人间万户侯,不识字烟波钓叟。

  chén zuì dōng fēng ·yú fū

  huáng lú àn bái pín dù kǒu ,lǜ yáng dī hóng liǎo tān tóu 。

  suī wú wěn jǐng jiāo ,què yǒu wàng jī yǒu ,diǎn qiū jiāng bái lù shā ōu 。 

  ào dìng rén jiān wàn hù hóu ,bú shí zì yān bō diào sǒu 。

  写景秋天垂钓
 • 作者:白朴 朝代:元代

  【双调·得胜乐】 红日晚,残霞在。 秋水共长天一色。[1] 寒雁儿呀呀的天外,[2] 怎生不捎带个字儿来?[3]

  【shuāng diào ·dé shèng lè 】 hóng rì wǎn ,cán xiá zài 。 qiū shuǐ gòng zhǎng tiān yī sè 。[1] hán yàn ér ya ya de tiān wài ,[2] zěn shēng bú shāo dài gè zì ér lái ?[3]

 • 作者:白朴 朝代:元代

  【越调·天净沙】 春 春山暖日和风, 阑干楼阁帘栊, 杨柳秋千院中。 啼莺舞燕, 小桥流水飞红。[1]

  【yuè diào ·tiān jìng shā 】 chūn chūn shān nuǎn rì hé fēng , lán gàn lóu gé lián lóng , yáng liǔ qiū qiān yuàn zhōng 。 tí yīng wǔ yàn , xiǎo qiáo liú shuǐ fēi hóng 。[1]

 • 作者:白朴 朝代:元代

  【双调·庆东原】 忘忧草,含笑花,[1] 劝君闻早冠宜挂。[2] 那里也能言陆贾,[3] 那里也良谋子牙,[4] 那里也豪气张华?[5] 千古是非心, 一夕渔樵话。[6]

  【shuāng diào ·qìng dōng yuán 】 wàng yōu cǎo ,hán xiào huā ,[1] quàn jun1 wén zǎo guàn yí guà 。[2] nà lǐ yě néng yán lù jiǎ ,[3] nà lǐ yě liáng móu zǐ yá ,[4] nà lǐ yě háo qì zhāng huá ?[5] qiān gǔ shì fēi xīn , yī xī yú qiáo huà 。[6]

 • 作者:忽必烈 朝代:元代

  【徙玩春山纪兴】 时膺韶景陟兰峰,不惮跻攀谒悴容。 花色映霞祥彩混,垆色拂雾瑞光现。 雨霑琼干岩边竹,风袭琴声岭际松。 净刹玉豪瞻礼罢,回程仙驾驭苍龙。

  【xǐ wán chūn shān jì xìng 】 shí yīng sháo jǐng zhì lán fēng ,bú dàn jī pān yè cuì róng 。 huā sè yìng xiá xiáng cǎi hún ,lú sè fú wù ruì guāng xiàn 。 yǔ zhān qióng gàn yán biān zhú ,fēng xí qín shēng lǐng jì sōng 。 jìng shā yù háo zhān lǐ bà ,huí chéng xiān jià yù cāng lóng 。

 • 作者:兰楚芳 朝代:元代

  【南吕·四块玉】 风情 我事事村,他般般丑。[1] 丑则丑村则村意相投。[2] 则为他丑心儿真, 博得我村情儿厚。 似这般丑眷属, 村配偶,只除天上有。[3]

  【nán lǚ ·sì kuài yù 】 fēng qíng wǒ shì shì cūn ,tā bān bān chǒu 。[1] chǒu zé chǒu cūn zé cūn yì xiàng tóu 。[2] zé wéi tā chǒu xīn ér zhēn , bó dé wǒ cūn qíng ér hòu 。 sì zhè bān chǒu juàn shǔ , cūn pèi ǒu ,zhī chú tiān shàng yǒu 。[3]