1. 古诗词大全

近代诗词作品

共收录了210首近代诗词
 • 作者:王国维 朝代:近代

  百尺朱楼临大道, 楼外轻雷,不间昏和晓。 独倚阑干人窈窕, 闲中数尽行人小。 一霎车尘生树杪, 陌上楼头,都向尘中老。 薄晚西风吹雨到, 明朝又是伤流潦。

  bǎi chǐ zhū lóu lín dà dào , lóu wài qīng léi ,bú jiān hūn hé xiǎo 。 dú yǐ lán gàn rén yǎo tiǎo , xián zhōng shù jìn háng rén xiǎo 。 yī shà chē chén shēng shù miǎo , mò shàng lóu tóu ,dōu xiàng chén zhōng lǎo 。 báo wǎn xī fēng chuī yǔ dào , míng cháo yòu shì shāng liú liáo 。

 • 作者:孙中山 朝代:近代

  【国民党党歌】 三民主义,吾党所宗, 以建民国,以建大同。 咨尔多士,为民先锋, 夙夜匪懈,主义是从。 矢勤矢勇,必信必忠, 一心一德,贯彻始终。

  【guó mín dǎng dǎng gē 】 sān mín zhǔ yì ,wú dǎng suǒ zōng , yǐ jiàn mín guó ,yǐ jiàn dà tóng 。 zī ěr duō shì ,wéi mín xiān fēng , sù yè fěi xiè ,zhǔ yì shì cóng 。 shǐ qín shǐ yǒng ,bì xìn bì zhōng , yī xīn yī dé ,guàn chè shǐ zhōng 。

 • 作者:王国维 朝代:近代

  【读史二十首】 一 回首西陲势渺茫,东迁种族几星霜? 何当踏破双芒屐,却向昆仑望故乡。 二 两条云岭摩天出,九曲黄河绕地回。 自是当年游牧地,有人曾号伏羲来。 三 及及生存起竞争,流传神话使人惊。 铜头铁额今安在?始信轩皇苦用兵。 四 澶漫江淮万里春,九黎才格又苗民。 即今腿髻穷山里,此是江南旧主人。 五 二帝精魂死不孤,嵇山陵庙似苍梧。 耄年未罢征苗旅,神武如斯旷代无。 六 铜刀岁岁战东欧,石弩年年出挹娄。 毕竟中原开化早,已闻昉铁贡梁州。 七 谁向钧天听乐过,秦中自古鬼神多。 即今诅楚文犹在,才告巫咸又亚驼。 八 春秋谜语苦难诠,历史开山数腐迁。 前后固应无此文,一书上下两千年。 九 汉作昆池始见煤,当年赀力信雄哉。 于今莫笑胡僧妄,本是洪荒劫后灰。 十 挥戈大启汉山河,武帝雄才世讵多。 轻骑今朝绝大漠,楼川明日下洋河。 十一 惠光东照日炎炎,河陇降王正款边。 不是金人先入汉,永平谁证梦中缘。 十二 西域纵横尽百城,张陈远略逊甘英。 千秋壮观君知否?黑海东头望大秦。 十三 三方并帝古未有,两贤向厄我所闻。 何来洒落樽前语:天下英雄惟使君。 十四 北临洛水拜陵园,奉表迁都大义存。 纵使暮年终作贼,江东那更有桓温。 十五 江南天子皆词客,河北诸王尽将才。 乍歌乐府兰陵曲,又见湘东玉轴灰。 十六 晋阳蜿蜿起飞龙,北面倾心事犬戎。 亲出渭桥擒诘利,文皇端不愧英雄。 十七 南海商船来大食,西京袄寺建波斯。 远人尽有如归乐,知是唐家全盛时。 十八 五国风光惨不支,崖山波浪浩无牙。 当年国势凌迟甚,争怪诸贤唱攘夷。 十九 黑水金山启伯图,长驱远摭世间无。 至今碧眼黄须客,犹自惊魂说拔都。 二十 东海人奴盖世雄,卷舒八道势如风。 碧蹄倘得擒渠反,大壑何由起蜇龙。

  【dú shǐ èr shí shǒu 】 yī huí shǒu xī chuí shì miǎo máng ,dōng qiān zhǒng zú jǐ xīng shuāng ? hé dāng tà pò shuāng máng jī ,què xiàng kūn lún wàng gù xiāng 。 èr liǎng tiáo yún lǐng mó tiān chū ,jiǔ qǔ huáng hé rào dì huí 。 zì shì dāng nián yóu mù dì ,yǒu rén céng hào fú xī lái 。 sān jí jí shēng cún qǐ jìng zhēng ,liú chuán shén huà shǐ rén jīng 。 tóng tóu tiě é jīn ān zài ?shǐ xìn xuān huáng kǔ yòng bīng 。 sì chán màn jiāng huái wàn lǐ chūn ,jiǔ lí cái gé yòu miáo mín 。 jí jīn tuǐ jì qióng shān lǐ ,cǐ shì jiāng nán jiù zhǔ rén 。 wǔ èr dì jīng hún sǐ bú gū ,jī shān líng miào sì cāng wú 。 mào nián wèi bà zhēng miáo lǚ ,shén wǔ rú sī kuàng dài wú 。 liù tóng dāo suì suì zhàn dōng ōu ,shí nǔ nián nián chū yì lóu 。 bì jìng zhōng yuán kāi huà zǎo ,yǐ wén fǎng tiě gòng liáng zhōu 。 qī shuí xiàng jun1 tiān tīng lè guò ,qín zhōng zì gǔ guǐ shén duō 。 jí jīn zǔ chǔ wén yóu zài ,cái gào wū xián yòu yà tuó 。 bā chūn qiū mí yǔ kǔ nán quán ,lì shǐ kāi shān shù fǔ qiān 。 qián hòu gù yīng wú cǐ wén ,yī shū shàng xià liǎng qiān nián 。 jiǔ hàn zuò kūn chí shǐ jiàn méi ,dāng nián zī lì xìn xióng zāi 。 yú jīn mò xiào hú sēng wàng ,běn shì hóng huāng jié hòu huī 。 shí huī gē dà qǐ hàn shān hé ,wǔ dì xióng cái shì jù duō 。 qīng qí jīn cháo jué dà mò ,lóu chuān míng rì xià yáng hé 。 shí yī huì guāng dōng zhào rì yán yán ,hé lǒng jiàng wáng zhèng kuǎn biān 。 bú shì jīn rén xiān rù hàn ,yǒng píng shuí zhèng mèng zhōng yuán 。 shí èr xī yù zòng héng jìn bǎi chéng ,zhāng chén yuǎn luè xùn gān yīng 。 qiān qiū zhuàng guān jun1 zhī fǒu ?hēi hǎi dōng tóu wàng dà qín 。 shí sān sān fāng bìng dì gǔ wèi yǒu ,liǎng xián xiàng è wǒ suǒ wén 。 hé lái sǎ luò zūn qián yǔ :tiān xià yīng xióng wéi shǐ jun1 。 shí sì běi lín luò shuǐ bài líng yuán ,fèng biǎo qiān dōu dà yì cún 。 zòng shǐ mù nián zhōng zuò zéi ,jiāng dōng nà gèng yǒu huán wēn 。 shí wǔ jiāng nán tiān zǐ jiē cí kè ,hé běi zhū wáng jìn jiāng cái 。 zhà gē lè fǔ lán líng qǔ ,yòu jiàn xiāng dōng yù zhóu huī 。 shí liù jìn yáng wān wān qǐ fēi lóng ,běi miàn qīng xīn shì quǎn róng 。 qīn chū wèi qiáo qín jié lì ,wén huáng duān bú kuì yīng xióng 。 shí qī nán hǎi shāng chuán lái dà shí ,xī jīng ǎo sì jiàn bō sī 。 yuǎn rén jìn yǒu rú guī lè ,zhī shì táng jiā quán shèng shí 。 shí bā wǔ guó fēng guāng cǎn bú zhī ,yá shān bō làng hào wú yá 。 dāng nián guó shì líng chí shèn ,zhēng guài zhū xián chàng rǎng yí 。 shí jiǔ hēi shuǐ jīn shān qǐ bó tú ,zhǎng qū yuǎn zhí shì jiān wú 。 zhì jīn bì yǎn huáng xū kè ,yóu zì jīng hún shuō bá dōu 。 èr shí dōng hǎi rén nú gài shì xióng ,juàn shū bā dào shì rú fēng 。 bì tí tǎng dé qín qú fǎn ,dà hè hé yóu qǐ zhē lóng 。

 • 作者:王国维 朝代:近代

  【红豆词】 一 南国秋深可奈何,手持红豆几摩挲。 累累本是无情物,谁把闲愁付与他。 二 门外青骢郭外舟,人生无奈是离愁。 不辞苦向东风祝,到处人间作石尤。 三 别浦盈盈水又波,凭栏渺渺思如何? 纵教踏破江南种,只恐春来茁更多。 四 匀圆万颗争相似,暗数千回不厌痴。 留取他年银烛下,拈来细与话相思。

  【hóng dòu cí 】 yī nán guó qiū shēn kě nài hé ,shǒu chí hóng dòu jǐ mó suō 。 lèi lèi běn shì wú qíng wù ,shuí bǎ xián chóu fù yǔ tā 。 èr mén wài qīng cōng guō wài zhōu ,rén shēng wú nài shì lí chóu 。 bú cí kǔ xiàng dōng fēng zhù ,dào chù rén jiān zuò shí yóu 。 sān bié pǔ yíng yíng shuǐ yòu bō ,píng lán miǎo miǎo sī rú hé ? zòng jiāo tà pò jiāng nán zhǒng ,zhī kǒng chūn lái zhuó gèng duō 。 sì yún yuán wàn kē zhēng xiàng sì ,àn shù qiān huí bú yàn chī 。 liú qǔ tā nián yín zhú xià ,niān lái xì yǔ huà xiàng sī 。

 • 作者:王国维 朝代:近代

  【浣溪沙】 草偃云低渐合围, 雕弓声急马如飞。 笑呼从骑载禽归。 万事不如身手好, 一生须惜少年时, 哪能白首下书帷。

  【huàn xī shā 】 cǎo yǎn yún dī jiàn hé wéi , diāo gōng shēng jí mǎ rú fēi 。 xiào hū cóng qí zǎi qín guī 。 wàn shì bú rú shēn shǒu hǎo , yī shēng xū xī shǎo nián shí , nǎ néng bái shǒu xià shū wéi 。

 • 作者:王国维 朝代:近代

  【浣溪沙】 天末同云暗四垂, 失行孤雁逆风飞。 江湖廖落尔安归? 陌上金丸看落羽, 闺中素手试调醯。 今朝欢宴胜平时。

  【huàn xī shā 】 tiān mò tóng yún àn sì chuí , shī háng gū yàn nì fēng fēi 。 jiāng hú liào luò ěr ān guī ? mò shàng jīn wán kàn luò yǔ , guī zhōng sù shǒu shì diào xī 。 jīn cháo huān yàn shèng píng shí 。

 • 作者:王国维 朝代:近代

  【齐天乐】 天涯已自愁秋极,和须更闻虫语。 乍响瑶阶,旋穿绣闼。更入画屏深处。 喁喁似诉。 有几许哀丝,佐伊机杼。 一夜东堂,暗抽离恨万千绪。 空庭相和秋雨。 又南城罢柝,西院停杵。 试问王孙,苍茫岁晚,那有闲愁无数。 宵深谩与。 怕梦稳春酣,万家儿女。 不识孤吟,劳人床下苦。

  【qí tiān lè 】 tiān yá yǐ zì chóu qiū jí ,hé xū gèng wén chóng yǔ 。 zhà xiǎng yáo jiē ,xuán chuān xiù tà 。gèng rù huà píng shēn chù 。 yóng yóng sì sù 。 yǒu jǐ xǔ āi sī ,zuǒ yī jī zhù 。 yī yè dōng táng ,àn chōu lí hèn wàn qiān xù 。 kōng tíng xiàng hé qiū yǔ 。 yòu nán chéng bà tuò ,xī yuàn tíng chǔ 。 shì wèn wáng sūn ,cāng máng suì wǎn ,nà yǒu xián chóu wú shù 。 xiāo shēn màn yǔ 。 pà mèng wěn chūn hān ,wàn jiā ér nǚ 。 bú shí gū yín ,láo rén chuáng xià kǔ 。

 • 作者:王国维 朝代:近代

  【水龙吟】 开时不与人看,如何一霎濛濛坠。 日长无绪,回廊小立,迷离情思。 细雨池塘,斜阳院落,重门深闭。 正参参欲住,轻衫掠处,又特地,因风起。 花事阑珊到汝,更休寻满枝琼坠。 算人只合,人间哀乐,者般零碎。 一样飘零,宁为尘土,勿随流水。 怕盈盈,一片春江,都贮得,离人泪。

  【shuǐ lóng yín 】 kāi shí bú yǔ rén kàn ,rú hé yī shà méng méng zhuì 。 rì zhǎng wú xù ,huí láng xiǎo lì ,mí lí qíng sī 。 xì yǔ chí táng ,xié yáng yuàn luò ,zhòng mén shēn bì 。 zhèng cān cān yù zhù ,qīng shān luě chù ,yòu tè dì ,yīn fēng qǐ 。 huā shì lán shān dào rǔ ,gèng xiū xún mǎn zhī qióng zhuì 。 suàn rén zhī hé ,rén jiān āi lè ,zhě bān líng suì 。 yī yàng piāo líng ,níng wéi chén tǔ ,wù suí liú shuǐ 。 pà yíng yíng ,yī piàn chūn jiāng ,dōu zhù dé ,lí rén lèi 。

 • 作者:王国维 朝代:近代

  【颐和园词】 汉家七叶钟阳九,澒洞风埃昏九有。 南国潢池正弄兵,北沽门户仍飞牡。 仓皇万乘向金微,一去宫车不复归。 提挈嗣皇绥旧服,万几从此出宫闱。 东朝渊塞曾无匹,西宫才略称第一。 恩泽何曾逮外家,咨谋往往闻温室。 亲王辅政最称贤,诸将专征捷奏先。 迅归欃抢回日月,八方重睹中兴年。 联翩方召升朝右,北门独对西平手。 因治楼船凿汉池,别营台沼追文囿。 西直门西柳色青,玉泉山下水流清。 新锡山名呼万寿,旧疏河水号昆明。 昆明万寿佳山水,中间宫殿排云起。 拂水回廊千步深,冠山傑阁三层峙。 隥道盘行凌紫烟,上方宝殿放祈年。 更栽火树千花发,不数名珠彻夜悬。 是时朝野多丰豫,年年三月迎銮驭。 长乐深严苦敝神,甘泉爽垲宜清暑。 高秋风日过重阳,佳节坤成启未央。 丹陛大陈三部伎,玉巵亲举万年觞。 嗣皇上寿称臣子,本朝家法严无比。 问膳曾无赐坐时,从游罕讲家人礼。 东平小女最承恩,远嫁归来奉紫宸。 卧起每偕荣寿主,丹青差喜缪夫人。 尊号珠联十六字,太官加豆依前制。 别启琼林贮羡余,更营玉府蒐珍异。 月殿云阶敞上方,宫中习静夜焚香。 但祝时平边塞静,千秋万岁未渠央。 五十年间天下母,后来无继前无偶。 却因清暇话平生,万事何堪重回首。 忆昔先皇幸朔方,属车恩幸故难量。 内批教写清舒馆,小印新镌同道堂。 一朝铸鼎降龙驭,后宫髯绝不能去。 北渚何堪帝子愁,南衙复遘丞卿怒。 手夷端肃反京师,永念冲人未有知。 为简儒臣严谕教,别求名族正宫闱。 可怜白日西南驶,一纪恩勤付流水。 甲观曾无世嫡孙,后宫并乏才人子。 提携犹子付黄图,劬苦还如同治初。 又见法宫冯玉几,更劳武帐坐珠襦。 国事中间几翻覆,近年最忆怀来辱。 草地间关短毂车,邮亭仓卒芜萎粥。 上相留都树大牙,东南诸将奉王家。 坐令佳气腾金阙,复道都人望翠华。 自古忠良能活国,于今母子仍玉食。 宗庙重闻钟鼓声,离宫不改池台色。 一自官家静摄频,含饴无异弄诸孙。 但看腰脚今犹健,莫道伤心迹已陈。 两宫一旦同绵惙,天柱偏先地维折。 高武子孙复几人,哀平国统仍三绝。 是时长乐正弥留,茹痛还为社稷谋。 已遣伯禽承大统,更扳公旦觐诸侯。 别有重臣升御榻,紫枢元老开黄阁。 安世忠勤自始终,本初才气尤腾踔。 复数同时奉话言,诸王刘泽号亲贤。 独总百官居冢宰,共扶孺子济艰难。 社稷有灵邦有主,今朝地下告文祖。 坐见弥天戢玉棺,独留末命书盟府。 原庙丹青俨若神,镜奁遗物尚如新。 那知此日新朝主,便是当时顾命臣。 离宫一闭经三载,绿水青山不曾改。 雨洗苍苔石兽闲,风摇朱户铜蠡在。 云韶散乐久无声,甲帐珠簾取次倾。 岂谓先朝营楚殿,翻教今日恨尧臣。 宣室遗言犹在耳,山河盟誓期终始。 寡妇孤儿要易欺,讴歌狱讼终何是。 深宫母子独凄然,却似滦阳游幸年。 昔去会逢天下养,今来劣受厉人怜。 虎鼠龙鱼无定态,唐侯已在虞宾位。 且语王孙慎勿疏,相期黄发终无艾。 定陵松柏郁青青,应为兴亡一拊膺。 却忆年年寒食节,朱侯亲上十三陵。

  【yí hé yuán cí 】 hàn jiā qī yè zhōng yáng jiǔ ,hòng dòng fēng āi hūn jiǔ yǒu 。 nán guó huáng chí zhèng nòng bīng ,běi gū mén hù réng fēi mǔ 。 cāng huáng wàn chéng xiàng jīn wēi ,yī qù gōng chē bú fù guī 。 tí qiè sì huáng suí jiù fú ,wàn jǐ cóng cǐ chū gōng wéi 。 dōng cháo yuān sāi céng wú pǐ ,xī gōng cái luè chēng dì yī 。 ēn zé hé céng dǎi wài jiā ,zī móu wǎng wǎng wén wēn shì 。 qīn wáng fǔ zhèng zuì chēng xián ,zhū jiāng zhuān zhēng jié zòu xiān 。 xùn guī zhàn qiǎng huí rì yuè ,bā fāng zhòng dǔ zhōng xìng nián 。 lián piān fāng zhào shēng cháo yòu ,běi mén dú duì xī píng shǒu 。 yīn zhì lóu chuán záo hàn chí ,bié yíng tái zhǎo zhuī wén yòu 。 xī zhí mén xī liǔ sè qīng ,yù quán shān xià shuǐ liú qīng 。 xīn xī shān míng hū wàn shòu ,jiù shū hé shuǐ hào kūn míng 。 kūn míng wàn shòu jiā shān shuǐ ,zhōng jiān gōng diàn pái yún qǐ 。 fú shuǐ huí láng qiān bù shēn ,guàn shān jié gé sān céng zhì 。 dèng dào pán háng líng zǐ yān ,shàng fāng bǎo diàn fàng qí nián 。 gèng zāi huǒ shù qiān huā fā ,bú shù míng zhū chè yè xuán 。 shì shí cháo yě duō fēng yù ,nián nián sān yuè yíng luán yù 。 zhǎng lè shēn yán kǔ bì shén ,gān quán shuǎng kǎi yí qīng shǔ 。 gāo qiū fēng rì guò zhòng yáng ,jiā jiē kūn chéng qǐ wèi yāng 。 dān bì dà chén sān bù jì ,yù zhī qīn jǔ wàn nián shāng 。 sì huáng shàng shòu chēng chén zǐ ,běn cháo jiā fǎ yán wú bǐ 。 wèn shàn céng wú cì zuò shí ,cóng yóu hǎn jiǎng jiā rén lǐ 。 dōng píng xiǎo nǚ zuì chéng ēn ,yuǎn jià guī lái fèng zǐ chén 。 wò qǐ měi xié róng shòu zhǔ ,dān qīng chà xǐ miù fū rén 。 zūn hào zhū lián shí liù zì ,tài guān jiā dòu yī qián zhì 。 bié qǐ qióng lín zhù xiàn yú ,gèng yíng yù fǔ sōu zhēn yì 。 yuè diàn yún jiē chǎng shàng fāng ,gōng zhōng xí jìng yè fén xiāng 。 dàn zhù shí píng biān sāi jìng ,qiān qiū wàn suì wèi qú yāng 。 wǔ shí nián jiān tiān xià mǔ ,hòu lái wú jì qián wú ǒu 。 què yīn qīng xiá huà píng shēng ,wàn shì hé kān zhòng huí shǒu 。 yì xī xiān huáng xìng shuò fāng ,shǔ chē ēn xìng gù nán liàng 。 nèi pī jiāo xiě qīng shū guǎn ,xiǎo yìn xīn juān tóng dào táng 。 yī cháo zhù dǐng jiàng lóng yù ,hòu gōng rán jué bú néng qù 。 běi zhǔ hé kān dì zǐ chóu ,nán yá fù gòu chéng qīng nù 。 shǒu yí duān sù fǎn jīng shī ,yǒng niàn chōng rén wèi yǒu zhī 。 wéi jiǎn rú chén yán yù jiāo ,bié qiú míng zú zhèng gōng wéi 。 kě lián bái rì xī nán shǐ ,yī jì ēn qín fù liú shuǐ 。 jiǎ guān céng wú shì dí sūn ,hòu gōng bìng fá cái rén zǐ 。 tí xié yóu zǐ fù huáng tú ,qú kǔ hái rú tóng zhì chū 。 yòu jiàn fǎ gōng féng yù jǐ ,gèng láo wǔ zhàng zuò zhū rú 。 guó shì zhōng jiān jǐ fān fù ,jìn nián zuì yì huái lái rǔ 。 cǎo dì jiān guān duǎn gū chē ,yóu tíng cāng zú wú wěi zhōu 。 shàng xiàng liú dōu shù dà yá ,dōng nán zhū jiāng fèng wáng jiā 。 zuò lìng jiā qì téng jīn què ,fù dào dōu rén wàng cuì huá 。 zì gǔ zhōng liáng néng huó guó ,yú jīn mǔ zǐ réng yù shí 。 zōng miào zhòng wén zhōng gǔ shēng ,lí gōng bú gǎi chí tái sè 。 yī zì guān jiā jìng shè pín ,hán yí wú yì nòng zhū sūn 。 dàn kàn yāo jiǎo jīn yóu jiàn ,mò dào shāng xīn jì yǐ chén 。 liǎng gōng yī dàn tóng mián chuò ,tiān zhù piān xiān dì wéi shé 。 gāo wǔ zǐ sūn fù jǐ rén ,āi píng guó tǒng réng sān jué 。 shì shí zhǎng lè zhèng mí liú ,rú tòng hái wéi shè jì móu 。 yǐ qiǎn bó qín chéng dà tǒng ,gèng bān gōng dàn jìn zhū hóu 。 bié yǒu zhòng chén shēng yù tà ,zǐ shū yuán lǎo kāi huáng gé 。 ān shì zhōng qín zì shǐ zhōng ,běn chū cái qì yóu téng chuō 。 fù shù tóng shí fèng huà yán ,zhū wáng liú zé hào qīn xián 。 dú zǒng bǎi guān jū zhǒng zǎi ,gòng fú rú zǐ jì jiān nán 。 shè jì yǒu líng bāng yǒu zhǔ ,jīn cháo dì xià gào wén zǔ 。 zuò jiàn mí tiān jí yù guān ,dú liú mò mìng shū méng fǔ 。 yuán miào dān qīng yǎn ruò shén ,jìng lián yí wù shàng rú xīn 。 nà zhī cǐ rì xīn cháo zhǔ ,biàn shì dāng shí gù mìng chén 。 lí gōng yī bì jīng sān zǎi ,lǜ shuǐ qīng shān bú céng gǎi 。 yǔ xǐ cāng tái shí shòu xián ,fēng yáo zhū hù tóng lí zài 。 yún sháo sàn lè jiǔ wú shēng ,jiǎ zhàng zhū lián qǔ cì qīng 。 qǐ wèi xiān cháo yíng chǔ diàn ,fān jiāo jīn rì hèn yáo chén 。 xuān shì yí yán yóu zài ěr ,shān hé méng shì qī zhōng shǐ 。 guǎ fù gū ér yào yì qī ,ōu gē yù sòng zhōng hé shì 。 shēn gōng mǔ zǐ dú qī rán ,què sì luán yáng yóu xìng nián 。 xī qù huì féng tiān xià yǎng ,jīn lái liè shòu lì rén lián 。 hǔ shǔ lóng yú wú dìng tài ,táng hóu yǐ zài yú bīn wèi 。 qiě yǔ wáng sūn shèn wù shū ,xiàng qī huáng fā zhōng wú ài 。 dìng líng sōng bǎi yù qīng qīng ,yīng wéi xìng wáng yī fǔ yīng 。 què yì nián nián hán shí jiē ,zhū hóu qīn shàng shí sān líng 。

 • 作者:王国维 朝代:近代

  【杂感】 侧身天地苦拘孪,姑射神人未可攀。 云若无心常淡淡,川若不竞岂潺潺。 驰怀敷水条山里,托意开元武德间。 终古诗人太无赖,苦求乐土向尘寰。

  【zá gǎn 】 cè shēn tiān dì kǔ jū luán ,gū shè shén rén wèi kě pān 。 yún ruò wú xīn cháng dàn dàn ,chuān ruò bú jìng qǐ chán chán 。 chí huái fū shuǐ tiáo shān lǐ ,tuō yì kāi yuán wǔ dé jiān 。 zhōng gǔ shī rén tài wú lài ,kǔ qiú lè tǔ xiàng chén huán 。

 • 作者:孙中山 朝代:近代

  【挽刘道一】 半壁东南三楚雄,刘郎死去霸图空。 尚余遗业艰难甚,谁与斯人慷慨同! 塞上秋风悲战马,神州落日泣哀鸿。 几时痛饮黄龙酒,横揽江流一奠公。

  【wǎn liú dào yī 】 bàn bì dōng nán sān chǔ xióng ,liú láng sǐ qù bà tú kōng 。 shàng yú yí yè jiān nán shèn ,shuí yǔ sī rén kāng kǎi tóng ! sāi shàng qiū fēng bēi zhàn mǎ ,shén zhōu luò rì qì āi hóng 。 jǐ shí tòng yǐn huáng lóng jiǔ ,héng lǎn jiāng liú yī diàn gōng 。

 • 作者:毛泽东 朝代:近代

  【卜算子】 咏梅(1961.12) 风雨送春归, 飞雪迎春到。 已是悬崖百丈冰, 犹有花枝俏。 俏也不争春, 只把春来报。 待到山花烂漫时, 她在丛中笑。

  【bo suàn zǐ 】 yǒng méi (1961.12) fēng yǔ sòng chūn guī , fēi xuě yíng chūn dào 。 yǐ shì xuán yá bǎi zhàng bīng , yóu yǒu huā zhī qiào 。 qiào yě bú zhēng chūn , zhī bǎ chūn lái bào 。 dài dào shān huā làn màn shí , tā zài cóng zhōng xiào 。

 • 作者:毛泽东 朝代:近代

  【采桑子】 重阳 人生易老天难老, 岁岁重阳。 今又重阳, 战地黄花分外香。 一年一度秋风劲, 不似春光。 胜似春光, 廖廓江天万里霜。

  【cǎi sāng zǐ 】 zhòng yáng rén shēng yì lǎo tiān nán lǎo , suì suì zhòng yáng 。 jīn yòu zhòng yáng , zhàn dì huáng huā fèn wài xiāng 。 yī nián yī dù qiū fēng jìn , bú sì chūn guāng 。 shèng sì chūn guāng , liào kuò jiāng tiān wàn lǐ shuāng 。

 • 作者:毛泽东 朝代:近代

  【蝶恋花】 从汀州向长沙 六月天兵征腐恶, 万丈长缨要把鲲鹏缚。 赣水那边红一角, 偏师借重黄公略。 百万工农齐踊跃, 席卷江西直捣湘和鄂。 国际悲歌歌一曲, 狂飙为我从天落。

  【dié liàn huā 】 cóng tīng zhōu xiàng zhǎng shā liù yuè tiān bīng zhēng fǔ è , wàn zhàng zhǎng yīng yào bǎ kūn péng fù 。 gàn shuǐ nà biān hóng yī jiǎo , piān shī jiè zhòng huáng gōng luè 。 bǎi wàn gōng nóng qí yǒng yuè , xí juàn jiāng xī zhí dǎo xiāng hé è 。 guó jì bēi gē gē yī qǔ , kuáng biāo wéi wǒ cóng tiān luò 。

 • 作者:毛泽东 朝代:近代

  【蝶恋花】 答李淑一(1957.05.11) 我失骄杨君失柳, 杨柳轻扬直上重霄九。 问讯吴刚何所有, 吴刚捧出桂花酒。 寂寞嫦娥舒广袖, 万里长空且为忠魂舞。 忽报人间曾伏虎, 泪飞顿作倾盆雨。

  【dié liàn huā 】 dá lǐ shū yī (1957.05.11) wǒ shī jiāo yáng jun1 shī liǔ , yáng liǔ qīng yáng zhí shàng zhòng xiāo jiǔ 。 wèn xùn wú gāng hé suǒ yǒu , wú gāng pěng chū guì huā jiǔ 。 jì mò cháng é shū guǎng xiù , wàn lǐ zhǎng kōng qiě wéi zhōng hún wǔ 。 hū bào rén jiān céng fú hǔ , lèi fēi dùn zuò qīng pén yǔ 。